SZUS_LOGO

Hudobný odbor

Výučba prebieha v individuálnej forme v moderných učebniach kamennej budovy a taktiež na elokovaných pracoviskách školy. Kvalifikovaní pedagógovia vyučujú deti od šiestich rokov spev (ľudový, klasický, popový…) a hru na rôzne hudobné nástroje (gitara, klavír, zobcová a priečna flauta, klarinet). Žiaci môžu taktiež rozvíjať svoj talent účinkovaním v školskej kapele a spevokole Deep Vocalis. Vybavenie a kapacita miestností kamennej budovy umožňujú pedagógom usporadúvať tematické koncerty a besiedky počas celého školského roka, na ktorých majú rodičia vidieť výsledky snaženia svojich detí. Na koncertoch a besiedkach žiaci kultivujú svoj hudobný prejav a zlepšujú svoje schopnosti vystupovať pred publikom.

Prípravná hudobná výchova a hudobná náuka

Prípravná hudobná výchova je prvým predmetom, s ktorým prídu najmladší žiaci do kontaktu hneď na začiatku štúdia na umeleckej škole.  Spolu s predmetom hudobná náuka sú povinnou súčasťou vzdelávania. Poslaním týchto predmetov je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka k hudbe, kultivovať jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti, zručnosti a postoje. Tieto predmety učia žiakov orientovať sa v hudobných formách, žánroch a slohoch, a taktiež rozlišovať rôzne vyjadrovacie prostriedky – metrum, tempo, rytmus, melodika, harmónia, dynamika, farba tónu.

Hra na strunových nástrojoch - akustická gitara, harfa a husle

Z ponuky nástrojov si žiaci môžu vybrať akustickú gitaru. Akustická gitara v súčasnosti patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším nástrojom. Gitara je nástroj so všestranným využitím uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných žánroch. Vhodný vek pre začiatok štúdia je po dovŕšení 6 rokov. Samozrejme, možné je prijať aj starších žiakov.

Hra na klávesových nástrojoch - klavír, keyboard

V priebehu štúdia hry na klavíri žiak absolvuje  nasledovné povinné predmety – hra na nástroji, hra z lisu, štvorručná hra alebo sprievod alebo komorná hra a hudobná náuka. Učivo vyberá učiteľ podľa individuálnych predpokladov žiaka a daností. Pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia skupiny študijných zameraní hra na klávesových nástrojoch je možnosť pokračovať v štúdiu pre dospelých, počas ktorého si rozvinie svoje nástrojové a teoretické kompetencie. Štúdium pre dospelých je určené pre začiatočníkov. Spomedzi elektronických  verzií klávesových  nástrojov je najobľúbenejší keyboard. Táto výučba v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu a kolektívnu hru, improvizáciu, aranžovanie skladieb.

Hra na dychových nástrojoch - hra na zobcovej a priečnej flaute, klarinet, saxofón

Dychové nástroje patria medzi najobľúbenejšie študijné zamerania na umeleckých školách. Žiaci musia v tomto prípade disponovať určitými fyziologickými predpokladmi, a z toho dôvodu sa odporúča začať so zubcovou flautou. Neskôr žiaci prechádzajú na iný dychový nástroj. Zobcová flauta znamená pre deti jednu z prvých možností stretnutia s hudbou. Cieľom tohto predmetu je rozvíjať sluchovú predstavivosť žiaka. Dôležitý je aj zdravotný prínos tohto nástroja, pretože hra na zobcovej flaute priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. Na štúdium hry na priečnej flaute sa obvykle prijímajú žiaci, ktorí v minulosti už absolvovali prvú časť I. stupňa základného štúdia hry na zobcovej flaute. Spomedzi všetkých dychových nástrojov je klarinet najmladší. Záujemcovia o toto štúdium  by mali mať dobrú sluchovú dispozíciu.

Hra na bicie

Hlasová výchova, spev

Kultivovaný spevácky prejav nachádza uplatnenie v sólových, zborových aj komorných skladbách a je základom všetkých štýlových období a žánrov vokálnej hudby. Dôležitým predpokladom štúdia hlasovej výchovy a spevu je kvalitný, zdravý, vývojaschopný hlas a nadanie, ktoré je podporené schopnosťou duševnej, racionálnej a emocionálnej predstavivosti. Žiak musí okrem toho disponovať dobrou pamäťou a vôľou. Komorný a zborový spev, predmety umelecko-odbornej prípravy rozvíjajú intonačnú a harmonickú predstavivosť žiaka a jeho schopnosť výrazovo, dynamicky a rytmicky sa zjednotiť s ostatnými spievajúcimi.

Kontaktná osoba

Vedúca odboru – Simona Ďuríková, DiS. art.