SZUS_LOGO

Literárno-dramatický odbor

Tento odbor je najmladším z odborov Súkromnej školy Maše Haľamovej a teší sa čoraz väčšej obľube zo strany žiakov. Prostredníctvom štúdia si žiak kultivuje svoje dramatické, prednesové, rečové a taktiež aj pohybové schopnosti. Pri výučbe sa plynulo spájajú praktické schopnosti dieťaťa (interpretácia a tvorivosť) spolu s psychickou zložkou osobnosti. Na hodinách sa vyučuje hravou a zážitkovou formou. Žiaci spolu s pedagógom pravidelne usporadúvajú besiedky v kamennej budove, na ktorej prezentujú pred očami publika. Neoddeliteľnou súčasťou besiedok sú kulisy, kostýmy a rekvizity autenticky dotvárajúce atmosféru divadelného predstavenia.

Po ukončení primárneho umeleckého vzdelania žiak získa základy dramatickej improvizácie, komunikačných schopností  a má vypestovaný pozitívny vzťah ku literatúre, dráme a poézii.

Žiak dokáže spontánne vyjadrovať formou dramatickej hry jednotlivca i v  kolektíve, rozvíja svoje hudobno-pohybové schopnosti, rytmické cítenie, predstavivosť, tvorivosť, fantáziu, rečový a hlasový prejav. Štúdium komplexne rozvíja správny spôsob artikulácie, prácu s mimikou, gestami a hereckým výrazom v javiskom priestore.

Po absolvovaní nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania žiak ovláda základné techniky hereckej práce – rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom. Okrem toho má osvojené základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore, pantomímy, má zmysel pre vyjadrenie dramatického konfliktu. Po úspešnom absolvovaní je žiak plnohodnotne pripravený na ďalšie štúdium na konzervatóriách a školách podobného umeleckého zamerania.

SZUS_LDO
LDO3

Kontaktná osoba

Vedúca odboru – Simona Ďuríková , DiS. art.