SZUS_LOGO

Výtvarný odbor

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy žiaka. Predstavuje komplexný spôsob spoznávania sveta všetkými zložkami osobnosti(senzibilita, intelekt, fantázia…) a predstavuje rozvoj jedinečnosti osobnosti dieťaťa. Žiaci sú prijímaní na výtvarnú výchovu od piatich rokov. Vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich spoznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, materiálového využitia v spojení so spontánnym vyjadrovaním. Od hravého výtvarného prejavu žiaci postupne prechádzajú k zámernému vyjadrovaniu k objektívnej skutočnosti a abstrakcie.

Štúdium zahŕňa disciplíny:

kresba – základy kresby, použitie suchých a mokrých kresliarskych techník

maľba –teória farieb, techniky, nástroje, kombinovanie maliarskych techník

grafika – grafický výraz, jednoduché grafické techniky (monotyp, tlač z koláže, slepotlač, frotáž, linoryt, počítačová grafika…)

modelovanie –základy práce s hlinou a keramikou

dekoratívne činnosti –zručnosti v práci s papierom, sklom a inými materiálmi

priestorové vytváranie

1. Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku. Vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút) v dĺžke maximálne 2 rokov. Zahŕňa plošné aj priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav.

Po ukončení primárneho vzdelávania má žiak osvojené základné vyjadrovacie prostriedky (farba, línia, bod a svetlo) a získal základné zručnosti a návyky v oblasti výtvarníctva, základných výtvarných postupov, práce s materiálom a techník formou hry. Žiak získal schopnosť dlhodobejšej práce na svojom výtvarnom vyjadrení.

2. Základné štúdium 1. stupeň

Prvá časť 1. stupňa základného štúdiavýtvarného odboru zodpovedá veku 7 – 10 rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Pri štúdiu si žiaci osvojujú základné procesy, prostriedky a techniky výtvarných disciplín. Štúdium zahŕňa kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie i zoznamovanie s multimédiami; primerane veku (prevažne formou výtvarnej intrepretácie) je žiakom sprístupňované i novodobé umenie.

Druhá časť 1. stupňa základného štúdia druhá časť základného štúdia výtvarného odboru zodpovedá veku 11 až 15 rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prvej časti 1. stupňa základného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Štúdium obsahuje kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, fotografiu, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, základy architektonicko-priestorového vytváranie, video a animáciu – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe podmienok školy a profilácie žiakov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Žiaci sa oboznamujú s dejinami umenia a aj s novodobými i súčasnými tendenciami.

3. Základné štúdium 2. stupeň

Štúdium zodpovedá stredoškolskému veku 16 – 19 rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania 1. stupňa základného alebo rozšíreného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplína podľa zamerania žiaka, pričom je dôraz kladený na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti, informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia a na kritickú sebareflexiu žiaka.

4. Štúdium pre dospelých

Individuálny študijný program v rámci skupinového vyučovania, zameraný na prehĺbené štúdium (s možnosťou špecializácie) alebo na prípravu na ďalšie štúdium výtvarnej profesie. Program môže byť zameraný aj na ľudové umelecké remeslá a techniky s cieľom samostatnej tvorby v tejto oblasti alebo ako príprava na kvalitnú amatérsku tvorbu.

5. Rozšírené štúdium

Zodpovedá obsahu základného štúdia II., ale má väčšiu časovú dotáciu s možnosťou dôkladnejšieho venovania sa zvolenému médiu alebo disciplíne. Je určená najmä žiakom, ktorí sa pripravujú na talentové skúšky na vysokú školu v študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, reštaurovanie alebo architektúra. Súčasťou štúdia sú znalosti z dejín zvoleného odboru, znalosti súčasného umenia a rozvíjanie kritického myslenia a sebareflexie.

SZUS_VO1
VV4
_MTR5779

Kontaktná osoba

Vedúca odboru – Mgr. Vlasta Števková